OK15 - medlemsbrev

Nedenstående brev blev sendt til alle medlemmer på skolerne mandag den 2. marts.

Kolding Lærerkreds den 2. marts 2015

 

Kære medlem.

 

Som bekendt blev der søndag den 16. februar 2015 indgået forlig på hele KTO området, og dermed også for os, om en 3-årig overenskomst. Fra den 5.-16. marts 2015 skal vi stemme om resultatet. I Kolding Lærerkreds opfordrer vi jer til at stemme ja.  Vi afholder i løbet af de kommende uge 3 medlemsmøder (fyraftensmøder) på kredskontoret, hvor vi gennemgår resultatet - og hvad det er vi stemmer om!

En enig kredsstyrelse besluttede på sidste kredsstyrelsesmøde at anbefale medlemmerne af Kolding Lærerkreds at stemme ja til det indgåede forlig. Resultatet skal på ingen måde oversælges, men vi er af den sikre overbevisning, at en eventuel konflikt, hvor vi strejker, ikke vil føre til et bedre resultat. Dels finder vi løndelen i den aktuelle økonomiske situation rimelig god og dels finder vi, at det opnåede omkring arbejdstid, var det højst opnåelige i den givne situation.

 

På det generelle område - gælder for hele KTO-området:

 • En lønstigning på ca. 5,42 % over de kommende 3 år - her en sikring af reallønnen

 • En uges ekstra forældreorlov til mænd/medmødre/med adoptanter (de har i dag 6 uger)

 • Ret til frihed med løn op til 10 dag ved barns indlæggelse på hospital (er i dag 5 dage)

   

   

LC-området er følgende specielle krav forhandlet:

 • OK-ansatte: Undervisningstillæg op til 750 timer for lærere erstattes af et fast undervisertillæg på 13.000 kr. (aktuelt 16.808 kr.) og for børnehaveklasseledere op til 835 timer på 15.400 kr.(aktuelt 19.911,52 kr.).                                                  Tjenestemænd og OK-ansatte på gl. løn: Undervisningstillæg op til 750 timer for lærere erstattes af et undervisertillæg på 5.500 kr. (aktuelt 7.111 kr.) og for børnehaveklasseledere op til 835 timer på 7900 kr (aktuelt 10214,34 kr).   

   

 • Et løntrin til alle pr. 1.4.2016. Dette løntrin betales delvist ved en afskaffelse af det Centrale lærertillæg (udfasning af 60-års reglen)

   

 • Normalisering på ferieområdet, således at vi får mulighed for at afholde 6. ferieuge på skoledage.

   

 • Specialklassetillægget omdannes pr. 1.8.2015 til et personligt årligt tillæg

   

  Du kan læse hele forliget på www.dlf.org

   

  KL og LC har konstateret, at det ikke er lykkedes at nå til enighed om en ny arbejdstidsaftale. Derfor reguleres lærernes arbejdstid fortsat efter lov 409. Vi stemmer altså ikke om Lov 409. Det er fortsat stålsat, at vi IKKE har andel i Lov 409.

   

  Det var fra begyndelsen af forhandlingerne helt klart, at det ikke var muligt at indgå en arbejdstidsaftale, der bandt ressourcen i kommunerne. I stedet har KL og LC sammen udarbejdet et samarbejdspapir, der består af 15 initiativer, der skal bidrage til, at lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere får en arbejdssituation, der gør, at de kan lykkes med deres vigtige opgave - som det så pænt er formuleret.

   

  Det bliver naturligvis et langt sejt træk, men set i relation til den store modvilje KL havde vedrørende indgåelse af aftaler og i det hele taget samarbejdet med Danmark Lærerforening i 2014, er det, det bedst mulige resultat lige nu.

   

  Der er her en klar erkendelse fra KL af, at hvis noget skal ændres, må man have Danmarks Lærerforening med såvel centralt som lokalt. Det er efter vores mening, et brugbart stykke papir, som begge parter er forpligtet på at arbejde efter.

   

  Det bringer både Kolding Lærerkreds og TR tilbage til forhandlingsbordet. Men det er naturligvis ikke et mirakel-papir, der skaffer flere ressourcer til folkeskolen. Samarbejdspapiret kan bedst karakteriseres som en trædesten frem mod en egentlig arbejdstidsaftale.

   

  Vi har fuld forståelse for, at mange fortsat er vrede over forløbet af OK-13 og samtidig er skuffede over, at der i forbindelse med overenskomstforhandlinger ikke er tilført yderligere ressourcer til folkeskolen. Således, at der kunne ansættes flere lærere, der ville bringe det ugentlige undervisningstimetal ned for den enkelte. Den økonomi er ganske enkelt ikke til stede, og kan kun tilvejebringes over finansloven. Hvis Kolding Lærerkreds rent teoretisk skulle forhandle en aftale hjem, svarende til det niveau vi havde i A-08, skulle skolevæsenet tilføres 25 millioner kr.

   

  I den aktuelle økonomiske situation i kommunerne, er dette desværre utopi ud fra en realpolitisk vurdering. Lokalt må vi leve videre med et udvidet administrationsgrundlag, da vi skønner, at vi ud fra de lokale økonomiske bevillinger ikke vil kunne indgå en aftale, der vil være tilfredsstillende for jer medlemmer. Det skal ligeledes understreges, at der for nuværende ikke er politisk flertal i Kolding Kommune, for overhovedet at indgå en aftale om arbejdstid med lærerne.

   

  Ud fra disse betragtninger, er vi som sagt overbeviste om, at et nej ikke vil føre til et bedre resultat, da det egentlige problem er underfinancieringen af folkeskolen og dermed af reformens gennemførelse. 

   

  I skal naturligvis hver især gøre op med jer selv, hvad I vil stemme, men Kolding Lærerkreds anbefaler at stemme ja. Frem for alt er det vigtigt, at I stemmer!

   

  Uanset hvilket resultat vi får, er det vigtigt, at vi forbliver en samlet forening. Det er ikke Danmarks Lærerforening der er til afstemning.

   

   

  Derfor ja til OK 15!

   

   

  Venlig hilsen

   

  På vegne af en enig kredsstyrelse

  Anders Petersen

  Kredsformand