Generalforsamling Generalforsamling 2022

Indkaldelse af kandidatforslag valg 2022

20141218 Logo Kreds111 02
OPSLAG Kolding Lærerkreds indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 8 kandidatforslag til de i § 8 anførte valg ved den ordinære generalforsamling fredag den 18. marts 2022

 

Der er tale om følgende valg:

  • Formand
  • Næstformand
  • Kredskasserer
  • Delegerede til Danmarks Lærerforenings Kongres og suppleanter hertil
  • Kredsstyrelse og suppleanter hertil
  • Kritiske revisorer og suppleant hertil

 

Kandidatforslag er kun gyldige, såfremt de er bilagt en erklæring fra den pågældende kandidat om, at denne er villig til at modtage valg. For alle valg gælder, at der kan opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Såfremt du ønsker at opstille til valg til kredsstyrelsen bedes du meddele dette til kredskontoret senest den torsdag den 1. marts af hensyn til den skriftlige beretning.

KOLDING LÆRERKREDS

Ravi Willesen

 

Kredsformand